SearchCart

  Điều khoản sử dụng

  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng trang web thansohocchuyensau.com và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn tại hoặc thông qua trang web (Sản phẩm / Dịch vụ liên quan). 

  Trang web được sở hữu và điều hành bởi Đội ngũ Mystic World và các Sản phẩm / Dịch vụ liên quan của website được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp nhận của bạn mà không cần sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây cũng như tất cả các quy tắc, chính sách hoạt động khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, Chính sách quyền riêng tư của thansohocchuyensau) và các thủ tục có thể được thansohocchuyensau công bố bất cứ lúc nào trên Trang web này (gọi chung là “Thỏa thuận”).

  Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web và các Sản phẩm/Dịch vụ liên quan. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc sử dụng các dịch vụ của Trang web, bạn (“Người dùng” hoặc Bạn”) đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Trang web. Nếu các điều khoản và điều kiện này được coi là một đề nghị của thansohocchuyensau, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các điều khoản này. Trang web và các dịch vụ của nó chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên.

   1.Từ chối trách nhiệm

  thansohocchuyensau.com cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, khóa học và các sản phẩm số. Thông tin có trên trang web hoặc trong bất kỳ email hay tài liệu nào nhận được trên trang web không được đảm bảo rủi ro. Trang website thansohocchuyensau.com không duyệt bất kỳ thông tin nào có tính độc quyền và không chịu trách nhiệm về việc bạn ứng dụng hoặc giải thích thông tin này.  

  Sở hữu trí tuệ. 

  Thỏa thuận này không chuyển từ thansohocchuyensau cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của  thansohocchuyensau hoặc bên thứ ba. Tất cả các quyền sở hữu và lợi ích đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào sẽ chỉ thuộc về thansohocchuyensau. Tên “thansohocchuyensau.com” và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng khác, được sử dụng liên quan đến thansohocchuyensau.com là tài sản độc quyền của thansohocchuyensau.com. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng trên Trang web có thể là tài sản của các bên thứ ba. Việc bạn sử dụng Trang web không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ chuyên môn nào trong nghề Tư vấn Thần số học hoặc dùng trong nhãn hiệu của bên thứ ba nào khác.

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bản quyền:  thansohocchuyensau.com giữ bản quyền đối với tất cả văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video, hoặc các tài liệu khác trên trang web này. Bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, báo cáo hoặc sử dụng nội dung của trang web, bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, video và các tài liệu khác, cho các mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của thansohocchuyensau.com.

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nhãn hiệu:  Tên sản phẩm, biểu tượng, và các nhãn hiệu được giới thiệu, đề cập trong trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của thansohocchuyensau.com là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ. Các chủ sở hữu nhãn hiệu này không liên kết với thansohocchuyensau.com, các sản phẩm của chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi. Họ không tài trợ hoặc xác nhận tài liệu của chúng tôi.

  2. Các thay đổi. 

  thansohocchuyensau.com bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra thỏa thuận này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó. Trong tương lai thansohocchuyensau.com cũng có thể cung cấp các dịch vụ hoặc tính năng mới thông qua Trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và  dịch vụ mới như vậy sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

  3. Chấm dứt

  thansohocchuyensau.com có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ liên quan vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức. 

  Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận này, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan và cho chúng tôi biết bằng cách gửi email cho chúng tôi như được cung cấp trong Chính sách bảo mật. 

  thansohocchuyensau.com có thể chấm dứt Trang web và hoặc Sản phẩm/Dịch vụ liên quan ngay lập tức như một phần của việc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi. thansohocchuyensau.com có quyền dừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu có lý do để tin rằng hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý đối với thansohocchuyensau.com hoặc Trang web. 

  Ngoài ra, thansohocchuyensau.com có quyền dừng (toàn bộ hoặc một phần) quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu không thể xác minh thông tin bạn đã cung cấp cho trang web hoặc nếu họ cho rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. 

  Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách Bảo mật của Trang web cũng sẽ dẫn đến việc bạn bị chấm dứt quyền truy cập vào Trang web.

  Từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này hoặc Chính sách Bảo mật của Trang web cũng sẽ dẫn đến việc bạn bị chấm dứt quyền truy cập vào Trang web.

  4. Từ chối bảo hành.

  Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan được cung cấp “nguyên trạng”. thansohocchuyensau.com không có trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung của trang web. thansohocchuyensau.com và các đối tác và người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

  Cả thansohocchuyensau cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép của nó đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ, hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Trang web theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. thansohocchuyensau không đảm bảo hoặc tuyên bố về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng các tài liệu và thông tin trên trang web này về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của chúng hoặc các hình thức khác. Không có lời khuyên, thông tin, dự đoán, đánh giá, gợi ý, khuyến nghị hoặc thông tin liên lạc khác từ Trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả nội dung có trong trang web này chỉ là mục đích tham khảo. Sự chấp nhận, sự tin cậy hoặc từ chối nghiêm trọng của bất kỳ cộng tác viên nào từ trang web đều có rủi ro của riêng bạn. 

  5. Trách nhiệm hữu hạn.

  Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, thansohocchuyensau, hoặc các nhà cung cấp hay người cấp phép của nó, sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vấn đề nào của thỏa thuận này theo bất kỳ hợp đồng nào, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với: 

  • Bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào. 
  • Chi phí mua sắm hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế. 
  • Để gián đoạn việc sử dụng hoặc làm mất hoặc hỏng dữ liệu. 
  • Đối với bất kỳ số tiền nào vượt quá phí mà bạn đã trả cho thansohocchuyensau theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai  tháng trước khi xảy ra hành động. 

  Hơn nữa, thansohocchuyensau.com cũng như các tổ chức liên kết hoặc có liên quan hay các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm và không giới hạn những người có thể sử dụng hoặc dựa vào dữ liệu/tài liệu đó hoặc người cung cấp dữ liệu/tài liệu đó) cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào (cho dù thực tế, do hậu quả, trừng phạt hay cách khác), thương tích, yêu cầu bồi thường, trách nhiệm pháp lý hoặc các nguyên nhân khác của bất kỳ loại nhân vật nào dựa trên hoặc kết quả từ bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc ý kiến ​​nào được cung cấp trong trang web. Trong mọi trường hợp, thansohocchuyensau.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ví dụ hoặc do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, bất kể hình thức của bất kỳ hành động nào, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng , sơ suất, hoặc các hành động quanh co khác, tất cả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, sao chép hoặc hiển thị hoặc nội dung của trang web này. Thansohocchuyensau.com sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ. Những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng trong phạm vi bị cấm bởi luật hiện hành.

  6. Đại diện và Bảo hành chung.  

  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng  việc bạn sử dụng Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của thansohocchuyensau.com, với Thỏa thuận này và với tất cả các luật và quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định địa phương nào ở quốc gia, tiểu bang, thành phố hoặc khu vực chính phủ khác của bạn, về hành vi trực tuyến và nội dung được chấp nhận, và bao gồm tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia mà bạn cư trú) việc sử dụng của bạn của Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan sẽ không vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

  7. Sự bồi thường

  Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho thansohocchuyensau vô hại, các đối tác, công ty con, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và Sản phẩm/Dịch vụ có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc bạn vi phạm Thỏa thuận này.

  8. Điều khoản khác

  Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa thansohocchuyensau và bạn liên quan đến chủ đề của tài liệu này và chúng chỉ có thể được sửa đổi bằng văn bản sửa đổi được ký bởi người điều hành được ủy quyền của thansohocchuyensau hoặc bằng cách đăng phiên bản sửa đổi của thansohocchuyensau. Ngoại trừ phạm vi luật hiện hành, nếu có, quy định khác, Thỏa thuận này, mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web và Sản phẩm.

  Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc một bên từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào trong đó, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó. Bạn không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào; thansohocchuyensau có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không cần điều kiện. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, những người kế thừa của họ và những người được chuyển nhượng được phép.

  9. Trang web và nội dung của bên thứ ba.

  Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) dưới dạng văn bản, đồ họa, bài báo biểu tượng, ảnh, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, phần mềm và các nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ thứ ba các bữa tiệc. Thông tin và nội dung từ Trang web của Bên thứ ba không được thansohocchuyensau.com xác minh hoặc xem xét trước khi đưa vào Trang web. 

  thansohocchuyensau.com không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc đúng đắn của bất kỳ nội dung nào từ các trang web của Bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng Trang web của bên thứ ba là quyết định của riêng bạn và bạn tự chịu rủi ro. Việc bao gồm bất kỳ thông tin nào từ Trang web của bên thứ ba không phải là sự chấp thuận hoặc xác nhận của Trang web đó bởi thansohocchuyensau.com.

  Nếu bạn rời khỏi thansohocchuyensau.com và chuyển đến Trang web của Bên thứ ba, Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của Trang web này không còn được áp dụng nữa.

  10. Các bên khác

  Bạn chấp nhận rằng, với tư cách là một pháp nhân trách nhiệm hữu hạn, thansohocchuyensau.com có lợi ích trong việc giới hạn trách nhiệm cá nhân của các cán bộ và nhân viên của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu cá nhân nào chống lại các cán bộ hoặc nhân viên của thansohocchuyensau.com về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến trang web. Không ảnh hưởng đến đoạn trên, bạn đồng ý rằng các giới hạn của bảo đảm và trách nhiệm pháp lý được nêu trong Thỏa thuận này sẽ bảo vệ các cán bộ, nhân viên, đại lý, công ty con, người kế nhiệm, người được giao và nhà thầu phụ của thansohocchuyensau.com.

  CallCall2